Ochrana osobných údajov

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. HRAVY s. r. o. (ďalej len „Spoločnosť“) rešpektuje práva všetkých svojich klientov (zákazníkov) (ďalej len „Klienti“), vrátane návštevníkov webovej stránky https://www.adventica.sk (ďalej len „webová stránka“), na súkromie a sa zaväzuje chrániť ich osobné údaje a uľahčovať výkon ich práv ako dotknutej osoby.

1.2. Tieto Zásady ochrany osobných údajov upravujú kľúčové zásady a postup zhromažďovania, spracovania a uchovávania osobných údajov klientov Spoločnosti vrátane návštevníkov webových stránok.

1.3. Používaním webovej stránky súhlasíte s ustanoveniami týchto zásad ochrany osobných údajov (okrem činností súvisiacich so spracovaním údajov, ktoré si vyžadujú váš dodatočný súhlas). Má sa za to, že sa Klienti oboznámili s Podmienkami ochrany osobných údajov zaškrtnutím políčka pri objednávaní tovaru alebo služieb alebo podpísaním zrieknutia sa práva na park. Zásady ochrany osobných údajov sú kedykoľvek k dispozícii na webovej stránke alebo v zábavnom parku na opakované oboznámenie.

1.4. Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takéto údaje, a ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – GDPR), zákon o ochrane osobných údajov Slovenskej republiky (LPPDSR), zákon o elektronických komunikáciách Slovenskej republiky (LECSR) a ďalšie platné zákony upravujúce ochranu osobných údajov, tiež pokyny orgánov na ochranu osobných údajov (Úrad na ochranu osobných údajov SR).

 

2. Aké definície používame

2.1. Osobné údaje znamenajú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (dotknutej osoby); identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať predovšetkým pomocou identifikátora, ako je meno a priezvisko, rodné číslo, lokalizačné údaje a internetový identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých vlastností fyzická, fyziologická, genetická, psychická, ekonomická, kultúrna alebo sociálna identita.

2.2. Dotknutá osoba – fyzická osoba – Klient Spoločnosti (vrátane návštevníkov webových stránok), ktorých osobné údaje Spoločnosť zhromažďuje.

2.3. Súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. .

2.4. Spracovaním údajov sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, či už automatizovanými prostriedkami alebo nie, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizovanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prispôsobovanie alebo pozmenenie, vyhľadávanie, konzultácia, používanie , zverejnenie prenosom, šírením alebo iným sprístupnením, zosúladením alebo kombináciou, obmedzením, vymazaním alebo zničením.

2.5. Spracovateľom údajov sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

2.6. Prevádzkovateľ údajov – HRAVY s. r. o., spoločnosť založená podľa zákonov Slovenskej republiky, IČO 54 726 671, sídlo Eurovea Central 1, Pribinova 8, Bratislava 811 09 – obec Staré Mesto, Slovenská republika, údaje zbierané a uchovávané v obchodnom registri.

2.7. Priamy marketing – obchod s priamym predajom produktov alebo služieb prostredníctvom zásielkového alebo telefonického predaja alebo iným priamym spôsobom a (alebo) vyžiadanie si názoru na ponúkané služby.

 

3. Aké osobné údaje zhromažďujeme a aký je právny základ spracúvania vašich osobných údajov

3.1. Spoločnosť vo svojom zábavnom parku zhromažďuje a ďalej spracúva nasledovné osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri objednávaní tovaru alebo služieb na Webovej stránke: meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, údaje súvisiace s poskytovaním služieb, ako sú informácie o službu a jej objednanie, čísla účtov, vystavenie faktúry, platobné údaje, informáciu o súhlase so spracovaním osobných údajov na účely priameho marketingu.

3.2. Vaše osobné údaje uvedené v bode 3.1 sú uchovávané po dobu spolupráce medzi Vami a Spoločnosťou (doba poskytovania služby) a 10 (desať) rokov po uplynutí tejto doby.

3.3. Spoločnosť zhromažďuje a spracúva nasledujúce osobné údaje, ktoré ste nepriamo poskytli pri objednávaní tovaru alebo služieb na webovej stránke, t. j. tieto údaje sa automaticky zhromažďujú z počítačov a (alebo) mobilných zariadení, ktoré používate, po návšteve webovej stránky: IP adresy a pripojenie časy, prehliadač používateľa a jeho verziu.

3.4. Vaše osobné údaje uvedené v bode 3.3 sú uchovávané po dobu spolupráce medzi Vami a Spoločnosťou (doba poskytovania služby) a v závislosti od údajov až jeden rok po uplynutí tejto doby. Tieto údaje môžu byť uložené na dlhšie obdobie, ak je takáto lehota uloženia založená na iných právnych základoch.

3.5. Čo sa týka právneho základu spracúvania Vašich údajov, Vaše osobné údaje sú spracúvané buď na základe (i) Vami udeleného súhlasu (t.j. marketingové účely alebo cookies), (ii) je to nevyhnutné na plnenie zmluvy (t. j. vybavenie Vašej objednávky) , (iii) je to nevyhnutné na splnenie zákonných povinností spracovateľa údajov (t. j. daňové dôvody) (iv) je to v oprávnenom záujme spracovateľa údajov (t. j. kamerový dohľad).

 

4. Aké sú účely spracúvania vašich osobných údajov

4.1. Spoločnosť spracúva vyššie uvedené osobné údaje za účelom spracovania údajov: spracovanie a administrácia nákupu (objednávky) služieb, identifikácia klientov spoločnosti v informačných systémoch spoločnosti, vedenie účtovných dokladov súvisiacich s objednávkou služieb, kontaktovanie Vás ohľadom plnenia zmluvných povinností, aj na účely priameho marketingu (iba s predchádzajúcim súhlasom dotknutých osôb).

 

5. Ako spracúvame vaše osobné údaje

5.1. Zabezpečujeme, že vaše osobné údaje budú: spracované zákonným, spravodlivým a transparentným spôsobom, zhromaždené na konkrétne, explicitné a legitímne účely a nebudú sa ďalej spracovávať spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s týmito účelmi, primeraný, relevantný a obmedzený na nevyhnutnú mieru vo vzťahu k účelom, na ktoré sa spracúvajú (zásada minimalizácie údajov), presné a tam, kde je to potrebné, aktualizované (zásada presnosti), uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac po dobu nevyhnutné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú (obmedzenie uchovávania), spracúvané spôsobom, ktorý zaisťuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, s použitím vhodných technických, resp. organizačné opatrenia (zásada bezúhonnosti a dôvernosti).

 

6. Ako spracúvame osobné údaje na účely priameho marketingu

6.1. S vaším predchádzajúcim súhlasom vám Spoločnosť bude posielať informačné bulletiny e-mailom a (alebo) sa pýtať na kvalitu aktuálnych služieb, ďalej upravenú ustanoveniami LPPDSR, LECS a Nariadenia.

6.2. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania pred jeho odvolaním.

6.3. Vaše osobné údaje spracúvané na účely priameho marketingu budú zahŕňať meno, priezvisko a emailovú adresu.

6.4. Vaše osobné údaje zhromažďované a spracovávané na účely priameho marketingu sa uchovávajú, kým neodvoláte svoj súhlas so zasielaním oznámení o priamom marketingu.

 

7. Ako spracúvame vaše osobné údaje kamerovým systémom ADVENTICA park

7.1. Toto spracovanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na účely nasledujúcich oprávnených záujmov, ktoré spoločnosť sleduje, a to zaistenie bezpečnosti majetku a ochrany zdravia a bezpečnosti osôb v parku ADVENTICA.

7.2. Záznamy z video monitorovania sa neuchovávajú dlhšie ako 72 hodín po ich vytvorení.

 

8. Aké práva dotknutej osoby máte

8.1. Nižšie uvedené práva dotknutých osôb vykonáme po prijatí vašej žiadosti (e-mailom info@adventica.sk; poštou na adresu HRAVY sro Eurovea Central 1, Pribinova 8, Bratislava, Slovensko) a po riadnom overení vašej totožnosti: získať potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú alebo nie sú spracúvané, získať opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, tiež nechať doplniť neúplné osobné údaje, získať od Spoločnosti vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, ak: a. osobné údaje už nie sú potrebné vo vzťahu k účelom, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, b. odvoláte svoj súhlas a ak neexistuje iný právny dôvod na spracúvanie vašich osobných údajov c. osobné údaje boli spracúvané nezákonne, d. z iných dôvodov ustanovených nariadením; získať od Spoločnosti obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste Spoločnosti poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a namietať proti spracúvaniu osobných údajov týkajúcich sa vás (napr. na účely priameho marketingu alebo atď.).

8.2. Upozorňujeme, že v prípade, ak sa domnievate, že vaše práva ako dotknutej osoby sú porušené, môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Viac informácií o Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a podaní sťažnosti nájdete tu https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk.

 

9. Komu prenášame vaše osobné údaje

9.1. Zamestnancom Spoločnosti bude umožnený prístup k Vašim osobným údajom len vtedy, ak je to nevyhnutné na splnenie ich povinností a len v súlade so záväzkom mlčanlivosti zamestnanca.

9.2. Spoločnosť môže preniesť vaše osobné údaje spracovateľom údajov, ktorí poskytujú služby spoločnosti a spravujú vaše osobné údaje v mene spoločnosti a vo svoj prospech, orgánom činným v trestnom konaní, ak na to existuje právny základ, ďalším tretím stranám s vašimi súhlas.

9.3. Zapojíme len tých spracovateľov údajov, ktorí dokážu zabezpečiť realizáciu vhodných technických alebo organizačných opatrení spôsobom, ktorý je v súlade s požiadavkami stanovenými v príslušnom nariadení a ochranou vašich práv ako dotknutej osoby.

9.4. Je potrebné poznamenať, že vyššie uvedení spracovatelia údajov majú právo spracúvať vaše osobné údaje len na základe našich pokynov.

9.5. Spracovateľ údajov zapojí iného spracovateľa údajov len s predchádzajúcim výslovným alebo spoločným písomným súhlasom Spoločnosti (správca údajov).

9.6. Vaše osobné údaje môžu byť prenesené aj na základe oficiálnej žiadosti štátnych inštitúcií a súdov, avšak až po preukázaní oprávnenosti takýchto žiadostí.

 

10. Aké cookies používame a ako

10.1. Keď navštívite našu webovú stránku, ukladáme na vašom zariadení malé dátové súbory nazývané cookies. Súbory cookie sa používajú na rôzne účely, ktoré sú bližšie opísané v tomto článku nižšie. Nastavenia cookies sú vždy dostupné na našej webovej stránke, kde môžete poskytnúť alebo odvolať svoj súhlas atď.

10.2. Technické cookies, na ich používanie nepotrebujeme váš súhlas. Tieto súbory cookie vám umožňujú správne používať našu webovú stránku a všetky jej funkcie, t. j. zapamätať si rôzne nastavenia webovej stránky.

10.3. Analytické cookies, tieto cookies nám umožňujú analyzovať návštevnosť našej webovej stránky.

10.4. Marketingové cookies, tieto cookies nám umožňujú ponúkať vám relevantnejšie tovary a služby, ktoré najlepšie vyhovujú vašim preferenciám.

 

11. Aké odkazy sa zobrazujú na webovej stránke

11.1. Na Webovej stránke môžu byť zobrazené odkazy na webové stránky tretích strán, na zákony, ako aj na sociálne siete (možnosť zdieľať obsah Stránky na sociálnych sieťach Facebook a Instagram). Je potrebné poznamenať, že webové stránky tretích strán, na ktoré sa na webovej lokalite zobrazujú odkazy, uplatňujú ustanovenia zásad ochrany osobných údajov týchto webových stránok a spoločnosť je oslobodená od zodpovednosti za ich obsah, činnosti a ustanovenia ich zásad ochrany osobných údajov.

Prihlásiť sa k odberu noviniek

Odoberať
VšetkoJeHra Visa / Mastercard