Podmienky elektronického obchodu

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky elektronického obchodu Adventica (ďalej len "Obchodné podmienky") sa vzťahujú na nákupy Tovaru uskutočnené na stránke www.adventica.sk.

Odporúčame vám, aby ste si pred používaním nášho elektronického obchodu pozorne prečítali tieto Podmienky. Vyhradzujeme si právo zmeniť tieto Podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

1. Definície pojmov

Adventica znamená spoločnosť HRAVY, s.r.o., Eurovea Central 1, Pribinova 8, 811 09 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 54 726 671, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 161976/B

Park Adventica znamená obchodné priestory spoločnosti HRAVY s. r. o., s označením „ADVENTICA“ v Eurovea, Pribinova 8, 811 09 Bratislava

Podmienky ochrany osobných údajov znamená podmienky ochrany osobných údajov dostupných na stránke advetnica.sk

Podnikateľ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania

Spôsob platby znamená jeden zo Spôsobom platby zvolený Zákazníkom v procese vytvárania objednávky, spôsoby platby sú definované v článku 2 Obchodných podmienok

Tovar znamená vstupenku, rezerváciu alebo darčekový poukaz

Zákazník znamená každá osoba, ktorá skutočne využíva služby Prevádzkovateľa; ak je Zákazníkom maloletá osoba, Zákazníkom sa rozumie plnoletá osoba sprevádzajúca Zákazníka alebo jeho zákonný zástupca, ako aj osoba, ktorá si objednala služby Adventica.

Vzťah medzi Adventica a Zákazníkom sa spravuje na základe zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.

2. Spôsoby platby

Adventica ponúka svojim Zákazníkom nasledovné Spôsoby platby prostredníctvom:

  • online bankovníctva Slovenská sporiteľňa, a.s.,

  • online bankovníctva Všeobecná úverová banka, a.s.,

  • online bankovníctva Tatra banka, a.s.,

  • online bankovníctva Československá obchodná banka, a.s.,

  • online bankovníctva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

  • systému Google pay,

  • systému Apple pay,

  • platnej darčekovej poukážky Adventica,

  • bankového prevodu.

Všetky platby sú spracované v eurách. V prípade, že sa mena transakcie líši od meny platby, prepočet sumy transakcie sa vykoná podľa sadzby kartových transakcií v deň zúčtovania vydávajúcej banky na náklady Zákazníka.

3. Spôsoby dopravy

Vzhľadom na to, že Adventica ponúka tovar nehmotnej povahy, je Tovar dodávaný Zákazníkovi výlučne elektronicky na e-mailovú adresu.

4. Objednávka Tovaru

Pri objednávaní Tovaru na stránke www.adventica.sk je Zákazník povinný uviesť tieto údaje: Tovar, množstvo Tovaru, meno a priezvisko, adresu pobytu, telefónne číslo, e-mailovú adresu.

Zákazník, ktorý je Podnikateľom je povinný uviesť meno spoločnosti, IČO, sídlo alebo miesto podnikania a ak je platcom DPH aj IČ DPH. V prípade Podnikateľa zo sídlom v zahraničí si Adventica vyhradzuje právo o dodatočné preukázanie poskytnutých údajov v objednávke.

Zákazník je povinný si zvoliť Spôsob platby.

Pred potvrdením objednávky je Zákazník povinný si pozorne skontrolovať obsah svojej objednávky, celkovej ceny objednávky a vyjadriť zaškrtnutím políčka súhlas s Obchodnými podmienkami a Podmienkami ochrany osobných údajov.

Po kliknutí na tlačidlo "Objednávka s povinnosťou platby" bude Zákazník v závislosti od zvoleného Spôsobu platby presmerovaný na platobnú bránu. V nej Zákazník uvedie údaje potrebné na vykonanie platby: meno uvedené na platobnej karte, číslo platobnej karty, dátum jej platnosti a CCV overovací kód a bude ďalej postupovať podľa jej inštrukcií.

Adventica nezodpovedá za prípadné poruchy počas procesu online platby kartou. Zákazník pri platbe zodpovedá za to, že má dostatočné oprávnenie na použitie platobnej karty, ako aj za správnosť poskytnutých údajov. Zákazník tiež zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú v dôsledku uvedenia nesprávnej e-mailovej adresy v objednávke.

Po dokončení nákupu sa Zákazníkovi zobrazia tieto údaje o nákupe: identifikačné číslo objednávky a čas objednávky. Zákazník následne dostane na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke potvrdzujúci e-mail s rekapituláciou objednávky a informáciu o spracúvaní objednávky v prílohe potvrdzujúceho e-mailu. Ak si zákazník zvoli Spôsob platby prostredníctvom bankového prevodu dostane tiež potrebné platobné údaje na realizáciu bankového prevodu.

Po spracovaní objednávky a pripísaní ceny za objednávku na účet Adventica, obvykle do 24 hodín odo dňa prijatia objednávky, bude Zákazníkovi na zadanú e-mailovú adresu doručený Tovar a elektronická faktúra. Vstupenky a darčekové poukážky zasielame Zákazníkom v elektronickej forme, ktoré obsahujú QR kód, ktorým sa Zákazník preukáže pri vstupe do Parku Adventica. Zákazník si môže vstupenku s QR kódom tiež vytlačiť.

V prípade akýchkoľvek otázok na stav objednávky, kontaktujte prosím našu zákaznícku podporu na adrese [email protected] alebo na čísle +421 908 341 605.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Zákazník nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, vzhľadom na to, že predaj Tovaru predstavuje poskytovanie služieb spojenými s voľnočasovými aktivitami, ktoré sú poskytované v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote v zmysle § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Na základe uváženia, môže Adventica ako náhradu poskytnúť iný Tovar. Na takúto náhradu nemá Zákazník právny nárok.

6. Vady Tovaru, poučenie o vadách Tovaru, reklamácia Tovaru

Adventica je v súlade s § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník zodpovedný za vady Tovaru.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Adventica je povinná vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Adventice nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Adventica môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má Zákazník právo na výmenu Tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Zákazník právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.

Adventica sa zaväzuje vybaviť akúkoľvek reklamáciu najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola reklamácia uplatnená. Adventica sa zaväzuje riadne a včas informovať Zákazníka spôsobe a vybavenia reklamácie a aktuálnom stave vybavenia reklamácie.

V prípade akýchkoľvek vád Tovaru alebo reklamácie, kontaktujte prosím našu zákaznícku podporu na adrese [email protected] alebo na čísle +421 908 341 605.

7. Alternatívne riešenie sporov

Adventica sa zaväzuje riešiť prípadné spory so Zákazníkmi predovšetkým vzájomnou dohodou k spokojnosti Zákazníka. V prípade akýchkoľvek sporov, porušenia práv Zákazníka kontaktujte prosím našu zákaznícku podporu na adrese [email protected] alebo na čísle +421 908 341 605.

Ak by Adventica (i) nevyriešila spornú udalosť riadne a včas alebo (ii) zamietla reklamáciu Zákazníka alebo (iii) zamietla alebo neodstránila vnímané porušenie práv Zákazníka, má Zákazník právo vyriešiť spor mimosúdnou cestou a obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu napr.: Slovenská obchodná inšpekcia, viac na adrese: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi alebo nájsť si poskytovateľa alternatívneho riešenia sporu, viac na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

Podmienky alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov bližšie upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

8. Záverečné ustanovenia

Tieto Podmienky sú dostupné na internetovej stránke www.adventica.sk Tlačená kópia aktuálne platných ustanovení týchto Obchodných podmienok je verejne dostupná pri vstupe do Parku Adventica.

Všetky záležitosti neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

9. Kontaktné údaje Adventica

Obchodné meno spoločnosti: HRAVY s.r.o.

IČO: 54 726 671

Adresa: Eurovea Central 1, Pribinova 8, Bratislava 811 09, Slovenská republika

Kontaktný e-mail: [email protected]

Kontaktný telefón: +421 908 341 605

Prihlásiť sa k odberu noviniek

Odoberať
VšetkoJeHra Visa / Mastercard